กลุ่มวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย คณะวารสารศาสตร์ฯ จัดงานนิทรรศการแสดงผลงานภาพถ่ายและสื่อมัลติมีเดีย ครั้งที่ 2 ในชื่องาน "Keylight Thesis Exhibition 2nd"

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566 กลุ่มวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานนิทรรศการแสดงผลงานภาพถ่ายและสื่อมัลติมีเดีย ครั้งที่ 2 ในชื่องาน "Keylight Thesis Exhibition 2nd" ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภายใต้คอนเซ็ป “Disrupt” หรือคลื่นรบกวนทางความคิดที่เกิดจากประสบการณ์และการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดความหลากหลายทางทัศนคติซึ่งส่งผลต่อมุมมองที่เปลี่ยนไป โดยมี รศ.กัลยกร วรกุลัฎฐานีย์ คณบดีคณะวารสารศาสตร์ฯ กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยคณาจารย์จากกลุ่มวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย ณ Art4C, Gallery and Creative Learning Space กรุงเทพมหานคร ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานของนักศึกษากลุ่มวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย โดยมีผลงานจัดแสดงทั้งหมด 7 ผลงาน ประกอบด้วย ภาพถ่ายจำนวน 4 ผลงาน และแอนิเมชันจำนวน 3 ผลงาน ในชื่อผลงาน Thai, Trespassing, Wonder Women, Cycle of Domestic Violence, Being Alive, Chocolate Princess และ Bird Eyes View ภายใต้คอนเซ็ป “Disrupt” ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักศึกษากลุ่มวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย มีองค์ความรู้ที่หลากหลาย และมีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานในด้านต่างๆ

สำหรับนิทรรศการแสดงผลงานภาพถ่ายและสื่อมัลติมีเดีย ครั้งที่ 2 ภายใต้คอนเซ็ป “Disrupt” ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาได้แสดงผลงานสารนิพนธ์ ส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน ตลอดจนเรียนรู้กระบวนการจัดแสดงนิทรรศการนอกสถานที่ และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจในสื่อมัลติมีเดีย ได้ร่วมรับชม ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจงานภาพถ่าย งานแอนิเมชัน สามารถเข้าชมผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 22 มิถุนายน 2566 ณ Art4C, Gallery and Creative Learning Space กรุงเทพมหานคร (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)

คำสำคัญ