หลักสูตรนานาชาติ (B.J.M.) จัดงานเสวนา "Wrap Up - The Year in Review: Teaching Highlights/ Ajarns answer students questions/ Media review of what happened this year !"

     เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 โครงการปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ (B.J.M.) จัดงานเสวนา ในหัวข้อ "Wrap Up - The Year in Review: Teaching Highlights/ Ajarns answer students questions/ Media review of what happened this year !" ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams โดยได้รับเกียรติจาก อ.ซาซ่า ฮอสส์ ฟังก์ อ.เรย์ ถิง-ชุน หว่อง อ. รุ่ย จาง อาจารย์ประจำหลักสูตรนานาชาติ และอ.ถมทอง ทองนอก อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวารสารศาสตร์ มาร่วมพูดคุยในประเด็นดังกล่าว
  
     การจัดงานเสวนาในครั้งนี้เพื่อให้เข้าใจปัญหา เงื่อนไขและเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ในช่วงสถานการณ์การเรียนการสอน Online ที่ผ่านมา และทบทวนประเด็นการสื่อสารสำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2564 เพื่อเป็นสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ เรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้น เพื่อสร้างมุมมองใหม่ในแวดวงการสื่อสารโดยใช้มุมมองทางวิชาการมาเป็นกรอบคิดเพื่อเป็นประโยชน์กับนักศึกษา นักวิชาการและผู้สนใจทั่วไป