ฝ่ายวิชาการ คณะวารสารศาสตร์ฯ จัดงานเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ "เสวนาแลกเปลี่ยนการจัดชั้นเรียนแบบไฮบริด" ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

     เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 ฝ่ายวิชาการ คณะวารสารศาสตร์ฯ จัดงานเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ "เสวนาแลกเปลี่ยนการจัดชั้นเรียนแบบไฮบริด" ผ่านระบบออนไลน์ Zoom โดยได้รับเกียรติจาก รศ.กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์ คณบดีคณะวารสารศาสตร์ฯ ร่วมกล่าวเปิดงาน ผู้ร่วมวงเสวนาในครั้งนี้ประกอบด้วย ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล อาจารย์ประจําคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และผู้ร่วมก่อตั้งเพจ “ห้องพักครู” พร้อมด้วย รศ.ดร.นิธิดา แสงสิงแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อ.ถมทอง ทองนอก อ.ดร.คันธิรา ฉายาวงศ์ อาจารย์ประจำคณะวารสารศาสตร์ฯ น.ส.ทับทิม พิบูลย์ นายนภเศรษฐ์ ผลจันทร์ นายพีรวิชญ์ โตวิชัย และ น.ส.มนัสนันท์ หมัดนุช นักศึกษาคณะวารสารศาสตร์ฯ มาร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Hybrid)

     การเสวนาดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้อาจารย์และนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Hybrid) ภาคการศึกษา 2/2564 รวมทั้งการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)