โครงการวารสารศาสตรมหาบัณฑิต จัดงานเสวนาวิชาการและการเผยแพร่ผลงาน ในหัวข้อ "สื่อสารศึกษา…ไม่ใช่โลมา ไม่ใช่ปลา”

     เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 โครงการวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสื่อสารศึกษา (MA) จัดงานเสวนาวิชาการและการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน ประจำปีการศึกษา 2564 ในหัวข้อ "สื่อสารศึกษา…ไม่ใช่โลมา ไม่ใช่ปลา” โดยมี รศ.กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์ คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน พร้อมด้วย อ.ดร.ดวงแก้ว เธียรสวัสดิ์กิจ ผู้อำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษา รศ.ดร.สมสุข หินวิมาน ประธานหลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารศึกษา (MA) และคณาจารย์ในคณะเข้าร่วมงาน ณ ห้อง JM 402 คณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ท่าพระจันทร์

ภายในงานมีการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาสาขาวิชาสื่อสารมวลชน อาทิ อิทธิพลของอินฟลูเอนเซอร์ในสื่อสังคมออนไลน์ทวิตเตอร์ที่มีผลต่อการสื่อสารทางการเมือง กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อกลายมาเป็นไลฟ์โค้ช กลยุทธ์การสื่อสารในการปรับตัวของสถาบันศาสนา (กรณีศึกษา วัดปราสาท จ.นนทบุรี) ชนชั้นกลางกับการสื่อสารรสนิยมการบริโภค “กัมมี่เยลลี่” การสื่อสารความหมายไม้เรียวของครูในภาพยนตร์ไทยและการบริหารธุรกิจโรงภาพยนตร์ทางเลือกในประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ ผศ.ดร.ขจิตขวัญ กิจวิสาละ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมวิจารณ์ผลงานของนักศึกษาในครั้งนี้

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ : https://www.facebook.com/JCThammasat/videos/686472192365305https://www.facebook.com/JCThammasat/videos/1315927418879990 

หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารศึกษา (MA)
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 7 มีนาคม 2565
สมัครได้ที่ https://forms.gle/ypE9hGFGdgtUWHcR9 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-613-2731-4 หรือ 086-312-7071