คณะวารสารศาสตร์ฯ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน

     เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 รองศาสตราจารย์กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์ คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน และ รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทีมบริหารจากทั้งสองสถาบัน ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีจุดมุ่งหมายในการสร้างความร่วมมือด้านวิจัยและกิจกรรมทางวิชาการอันเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา คณาจารย์ และสังคมต่อไป