หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร จัดงานเสวนา JC Ph.D. Research Club "Virtual Ethnography Research"

     เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร จัดงานเสวนา JC Ph.D. Research Club ครั้งที่ 1/2565 ในหัวข้อ "Virtual Ethnography Research" ทางออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams โดยได้รับเกียรติจาก อ.กมลมาศ ชาญวิเศษ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาบริหารการสื่อสาร เป็นวิทยากรในการเสวนาครั้งนี้ การเสวนาดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างอาจารย์ วิทยากรและนักศึกษาระดับปริญญาเอก รวมถึงการให้คำปรึกษาและองค์ความรู้ด้านการวิจัยเพื่อนำไปปรับใช้และพัฒนางานด้านการเรียนการสอนในการศึกษาวิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต และเป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้นักศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ได้ทำงานวิจัยตามแผนการศึกษาที่หลักสูตรกำหนด ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนางานของนักศึกษาและอาจารย์ต่อไป