หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร จัดกิจกรรม “การนำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564”

     เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร จัดกิจกรรม “การนำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564” ผ่านระบบ Microsoft Teams โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กล่าววัตถุประสงค์ในการดำเนินงานและสรุปภาพรวมการนำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 

กิจกรรมดังกล่าวมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง "สื่อและผลของการสื่อสารในยุคดิจิทัล" โดย รศ.ดร.วิกานดา พรสกุลวานิช กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต โดยภายในงานมีนักศึกษาปริญญาเอก จำนวน 7 คน ร่วมนำเสนอความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต ได้แก่ นางสาวเบ็ญจมาภรณ์ สุธิราวุธ นางสาววรลักษณ์ กล้าสุคนธ์ นายเจตน์จันทร์ เกิดสุข นางสาวสุวัฒนา นริศรานุกูล นางสิริพร มีนะนันทน์ นายรุจฬ์สวัตต์ ครองภูมินทร์ และ นายภัทรพันธุ์ ไชยาคำ

การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาเอกได้นำเสนอความก้าวหน้าการจัดทำวิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นจากอาจารย์และผู้เข้าร่วมฟังการนำเสนอ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเนื้อหาวิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต รวมทั้งเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับนักศึกษาปริญญาเอกที่กำลังจะเริ่มต้นการทำวิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต เช่น การเตรียมหัวข้อวิทยานิพนธ์ การนำเสนออาจารย์ที่ปรึกษาและยังช่วยให้ดำเนินการทำวิทยานิพนธ์ได้ตามแผนการศึกษาที่หลักสูตรกำหนด โดยมี อ.ดร.คันธิรา ฉายาวงศ์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาบริหารการสื่อสาร เป็นผู้ดำเนินรายการ