ฝ่ายวิชาการ คณะวารสารศาสตร์ฯ จัดโครงการอบรม เรื่อง "Psychological First Aid รวบรัดความรู้เรื่องการทำงานของใจฉบับอาจารย์ที่ปรึกษา"

     เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 ฝ่ายวิชาการ คณะวารสารศาสตร์ฯ จัดโครงการอบรม เรื่อง "Psychological First Aid รวบรัดความรู้เรื่องการทำงานของใจฉบับอาจารย์ที่ปรึกษา" โดยอบรมผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams นำโดย รศ.กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์ คณบดีคณะวารสารศาสตร์ฯ รศ.ดร.นิธิดา แสงสิงแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวารสารศาสตร์ฯ เข้าร่วมอบรม โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกลุ่มอาการโรคซึมเศร้า ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรสามารถสังเกต จับสัญญาณผิดปกติได้อย่างรวดเร็ว อันจะนำไปสู่การป้องกันปัญหาอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งเรื่องการขาดเรียน ประสิทธิภาพการเรียนรู้ และเพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบเทคนิคการสื่อสารเบื้องต้นในการให้คำปรึกษากับนักศึกษาที่ประสบภาวะซึมเศร้า ทั้งนี้เพื่อให้สามารถเลือกใช้ประโยคต่าง ๆ เพื่อการสื่อสารที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างตรงจุด และสามารถให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่นักศึกษาได้ก่อนเข้ารับบริการกับผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ต่อไป โดยได้รับเกียรติจากคุณอมรเทพ สัจจะมุนีวงศ์ ผู้พัฒนา Application SATI และนักเคลื่อนไหวสังคมด้านสุขภาพจิต มาเป็นวิทยากรบรรยาย