คณะวารสารศาสตร์ฯ จัดโครงการมัชฌิมนิเทศ หัวข้อ“เตรียมความพร้อมก่อนเข้ากลุ่มวิชาเอก นักศึกษาชั้นปีที่ 1”

     เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 งานบริการการศึกษาและวิชาการ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน จัดโครงการมัชฌิมนิเทศ หัวข้อ“เตรียมความพร้อมก่อนเข้ากลุ่มวิชาเอก นักศึกษาชั้นปีที่ 1” ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams โดยมี รศ.ดร.นิธิดา แสงสิงแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มวิชา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลในด้านต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกกลุ่มวิชา โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาสามารถตัดสินใจเลือกเรียนกลุ่มวิชาต่าง ๆ ได้ตรงตามความถนัดและความสนใจ เพื่อวางแผนการเรียนตามข้อกำหนดของหลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิตและกำหนดบทบาทของตนเองในการศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรม และอื่น ๆ