มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะวารสารศาสตร์ฯ ประชุมหารือเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการดำเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

     เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รศ.กัลยกร วรกุลัฎฐานีย์ คณบดีคณะวารสารศาสตร์ฯ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย และคณะวารสารศาสตร์ฯ ประชุมหารือเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการดำเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุม JM 401 ชั้น 4 อาคารคณะวารสารศาสตร์ฯ มธ.ท่าพระจันทร์ และผ่านระบบออนไลน์ MS Teams