งานบริการการศึกษาและวิชาการ จัดกิจกรรม "เตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกงาน นักศึกษาชั้นปีที่ 3" ประจำปีการศึกษา 2564

     เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2565 งานบริการการศึกษาและวิชาการ จัดกิจกรรม "เตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกงาน นักศึกษาชั้นปีที่ 3" ประจำปีการศึกษา 2564 ทางออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นิธิดา แสงสิงแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวเปิดงาน โดยภายในงานมีการแนะนำขั้นตอนรายละเอียดการยื่นหนังสือฝึกงานและการทำสารนิพนธ์ รวมทั้งการเสวนาในหัวข้อ "ประสบการณ์การฝึกงานและจัดทำสารนิพนธ์จากศิษย์เก่า" โดยศิษย์เก่าคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 6 กลุ่มวิชา นำโดย คุณนันตชัย ยืนนาน กลุ่มวิชาบริหารการสื่อสาร คุณอรกานต์ จามรมาน กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์ คุณวีรยา วิชยประเสริฐกุล กลุ่มวิชาวิทยุและโทรทัศน์ คุณจุฑามาศ พงษ์เลื่องธรรม กลุ่มวิชาสื่อสารองค์กร คุณหฤทัย ฤทธิ์เพชรรัตน์ กลุ่มวิชาโฆษณา และคุณณัฐดนัย ป้อมบ้านต้า กลุ่มวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย โดยมี ผศ.อัญรินทร์ อมรอิสริยาชัย อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาสื่อสารองค์กร เป็นผู้ดำเนินรายการ

     การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับฝึกงานภายนอก และการศึกษาเฉพาะเรื่องและได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการฝึกงานจากผู้ที่มีประสบการณ์จริง