ฝ่ายวิชาการ คณะวารสารศาสตร์ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "ห้องเรียนใจเบา" พลังแห่งการสื่อสารภายในเพื่อทบทวนความหมายของชีวิต

     เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ คณะวารสารศาสตร์ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "ห้องเรียนใจเบา" พลังแห่งการสื่อสารภายในเพื่อทบทวนความหมายของชีวิต จัดขึ้นผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom โดยได้รับเกียรติจาก รศ.กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์ คณบดีคณะวารสารศาสตร์ฯ กล่าวเปิดงาน การจัดอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณเจนจิรา โลชา คุณเอกภพ สิทธิวรรณธนะ และคุณปิญชาดา ผ่องนพคุณ นักวิชาการอิสระ จาก Peaceful Death ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นการให้พื้นที่ในการแลกเปลี่ยนและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์คณะวารสารศาสตร์ศาสตร์ฯ ที่ได้เผชิญกับการปรับตัวกับการทำงานออนไลน์และความเครียดในเรื่องต่างๆ ในชีวิตการทำงานและเรื่องส่วนตัวในช่วงเวลาที่ผ่านมา และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในมิติอื่นๆ นอกเหนือจากเรื่องการงาน สร้างพื้นที่ในการทบทวนชีวิต ตระหนักถึงคุณค่าของการมีชีวิต และเกิดการวางแผนชีวิตในอนาคต