นักเรียนจากโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี เยี่ยมชมคณะวารสารศาสตร์ฯ มธ.ศูนย์รังสิต

     เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 รศ.ดร.นิธิดา แสงสิงแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยนางปิยาพัชร คนชม หัวหน้างานงานบริการการศึกษาและวิชาการ ร่วมกล่าวตอนรับนักเรียนจากโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี ณ โรงภาพยนตร์ JC CINEMA คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ภายในงานได้รับเกียรติจาก อาจารย์ซาช่า ฮอสส์ ฟังก์ หัวหน้าสาขาวิชาสื่อศึกษา หลักสูตรนานาชาติ (B.J.M.) และคุณจารุณี สุขสม หัวหน้าหมวดปริญญาตรีและการนักศึกษา ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายและแนะแนวการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆ ของคณะวารสารศาสตร์ฯ ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ (B.J.M.)