คณะวารสารศาสตร์ฯ จัดงานเสวนา Blackboard Connect "ภาพยนตร์สารคดีกับบทบาทการบันทึกประวัติศาสตร์ กฎหมาย และการเมือง"

     เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ คณะวารสารศาสตร์ฯ จัดงานเสวนา Blackboard Connect ในหัวข้อ "เสวนาภาพยนตร์สารคดีกับบทบาทการบันทึกประวัติศาสตร์ กฎหมาย และการเมือง" โดยมี รศ.กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์ คณบดีคณะวารสารศาสตร์ฯ ร่วมกล่าวเปิดงาน ณ ห้องมินิเธียเตอร์ อาคารปฏิบัติการสื่อสารมวลชน คณะวารสารศาสตร์ฯ ศูนย์รังสิต การจัดเสวนาในครั้งนี้เป็นกิจกรรมวิชาการเพื่อให้คณาจารย์คณะวารสารศาสตร์ฯ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ และความสนใจ รวมทั้งเปิดประเด็นการศึกษาในหัวข้อใหม่ ๆ สร้างแรงบันดาลใจที่จะนำไปสู่การพัฒนาทางวิชาการและการเรียนการสอนต่อไปในอนาคต