โครงการบัณฑิตศึกษา จัดงานเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ "เตรียมความพร้อมอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ"

     เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 โครงการบัณฑิตศึกษา จัดงานเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ "เตรียมความพร้อมอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ" จัดขึ้นผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams โดยได้รับเกียรติจาก รศ.พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาโฆษณา รศ.ดร.สมสุข หินวิมาน อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยุและโทรทัศน์ และรศ.กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาโฆษณา ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ โดยมี รศ.ดร.นิธิดา แสงสิงแก้ว อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวารสารศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ การเสวนาในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้คณาจารย์ประจำคณะวารสารศาสตร์ฯ เข้ามามีบทบาทในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และเป็นแรงสำคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาหลักสูตรและนักศึกษาให้มีคุณภาพ พร้อมทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา จากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ในด้านนี้โดยตรงให้กับอาจารย์รุ่นใหม่