หลักสูตรนานาชาติ (B.J.M.) จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 “B.J.M. Freshmen and Friend Retreat 2022”

     เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 โครงการวารสารศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (B.J.M.) จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 “B.J.M. Freshmen and Friend Retreat 2022” ณ ห้อง 413 อาคาร SC3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยได้รับเกียรติจาก รศ.กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์ คณบดีคณะวารสารศาสตร์ฯ รศ.ประไพพิศ มุทิตาเจริญ ผู้อำนวยการโครงการปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรนานาชาติ เข้าร่วมงานและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรได้มีโอกาสพบปะพูดคุยเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน และสร้างความเข้าใจในปณิธาน ปรัชญา วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะวารสารศาสตร์ฯ ตลอดจนการรับทราบข้อมูลของหลักสูตรนานาชาติ วิธีการลงทะเบียนเรียน และแนวทางการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย