โครงการบัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์ฯ จัดงานเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ "Balancing Speed and Responsibility for Brand Communication"

     เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 โครงการบัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์ฯ จัดงานเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ "Balancing Speed and Responsibility for Brand Communication" และการนำเสนอผลงานระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2565 ณ ห้อง JM 402 ชั้น 4 คณะวารสารศาตร์ฯ มธ. ท่าพระจันทร์ และถ่ายทอดสดผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก JC Thammasat ได้รับเกียรติจาก รศ.กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์ คณบดีคณะวารสารศาสตร์ฯ และอาจารย์ ดร.ดวงแก้ว เธียรสวัสดิ์กิจ ผู้อำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษา ร่วมกล่าวเปิดงาน

โดยในช่วงเช้าเป็นกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ ในหัวข้อ "Balancing Speed and Responsibility for Brand Communication" ซึ่งผู้ร่วมวงเสวนาประกอบด้วย รศ.ประไพพิศ มุทิตาเจริญ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาสื่อสารองค์กร คณะวารสารศาสตร์ฯ คุณพุทธศักดิ์ ตันติสุทธิเวท รองผู้อำนวยการฝ่ายการบริการวิเคราะห์ข้อมูล บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด คุณจักรพงษ์ คงมาลัย Managing Director, Moonshot Thailand และคุณสรุจ ตั้งธีรพงษ์ Vice President, Vero Thailand PRCA Thailand ร่วมพูดคุยในประเด็น "จุดสมดุลระหว่างความเร็วและความรับผิดชอบในการสื่อสารแบรนด์ ว่าแท้จริงแล้วอยู่ตรงไหน มีอยู่จริงหรือไม่?" เพื่อก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในประเด็นดังกล่าวให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้รับชมผ่านการไลฟ์สด โดยมี รศ.ดร.นิธิดา แสงสิงแก้ว อาจารย์ประจำคณะวารสารศาสตร์ฯ เป็นผู้ดำเนินรายการ

และกิจกรรมในช่วงบ่ายเป็นการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการบริหารสื่อและเนื้อหา (MCA) และสาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร (MCM) ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพื้นที่ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้แสดงผลงาน เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้การจัดทำวิทยานิพนธ์ เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน และเป็นส่วนของการสำเร็จการศึกษาตามที่หลักสูตรกำหนด นอกจากนี้ ก่อนปิดงาน รศ.กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์ คณบดีคณะวารสารศาสตร์ฯ ได้ให้เกียรติมอบรางวัลให้กับนักศึกษาที่ได้รับผลโหวตชนะการประกวดโปสเตอร์แสดงผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่นอีกด้วย