ฝ่ายวิจัย คณะวารสารศาสตร์ฯ จัดอบรมในหัวข้อ "Metaverse Related Research Workshop"

     เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ฝ่ายวิจัย คณะวารสารศาสตร์ฯ จัดอบรมในหัวข้อ "Metaverse Related Research Workshop" ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams โดยได้รับเกียรติจาก รศ.กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์ คณบดีคณะวารสารศาสตร์ฯ ร่วมกล่าวเปิดงาน การจัดอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อ.เรย์ ถิง-ชุน หว่อง อาจารย์ประจำหลักสูตรนานาชาติ Mr.Daniel Shen, Cjief Executive Officer, Soqqle และ Assist.Prof.Paulina Wong, The Science Unit, Lingnan University ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเมตาเวิร์ส (Metaverse) และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเมตาเวิร์ส รวมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และเจ้าหน้าที่เพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงานและการทำวิจัยในอนาคต