ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเทียบรายวิชาศึกษาทั่วไป (ยื่นคะแนน GREATS)

ประกาศรายชื่อ นศ. ได้รับการยกเว้นวิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 1 (ยื่นคะแนน GREATS)

 ตามที่ฝ่ายวิชาการ มธ. กองบริหารงานวิชาการ ได้ประกาศ  เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนวิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 1 (ฉบับที่ 6) 

สำนักงานทะเบียน ขอให้แจ้งหลักการปฏิบัติเพื่อประชาสัมพันธ์นักศึกษาทราบดังนี้


1.  ขอให้นักศึกษา ตรวจสอบผลการได้รับยกเว้นการเรียนวิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 1 (ฉบับที่ 6) ตามเอกสารแนบ

2.  นักศึกษาที่ได้รับยกเว้นการศึกษารายวิชา ตามประกาศฝ่ายวิชาการ กรณีนักศึกษา ที่ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ได้รับการยกเว้น ในภาค 1/2566

 หากนศ. ต้องการถอนรายวิชาโดยบันทึกอักษร W ให้ดำเนินการติดต่อเขียนคำร้องที่คณะต้นสังกัด ภายในวันที่ 20  พ.ย. 2566 

หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผลการศึกษาให้เป็นไปตาม อ. ผู้สอนวัดผล

3.  ตามประกาศฝ่ายวิชาการ ฯ กรณีที่นักศึกษาสอบผ่านรายวิชาที่ได้รับเทียบโอนในภาคใดก็ตาม โดยได้รับผลการศึกษา 

เกรดตั้งแต่ A ถึง D จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผลการศึกษาจากเดิม เป็น ACC ได้

4.  นักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นรายวิชา ตามประกาศฝ่ายวิชาการฯ แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกล่าวในภาค 2/2566

5.  สนท. จะดำเนินการบันทึกรายวิชาพร้อมการวัดผล ACC ในภาค 2/2566 ให้ นศ. ตามประกาศฝ่ายวิชาการฯ

ภายหลังจากที่ผลการศึกษาในภาค 1/2566 ประกาศผลผ่านระบบออนไลน์ครบแล้วทุกรายวิชา


จึงขอแจ้งนักศึกษาทราบและปฏิบัติตามหลักการที่แจ้งมานี้ด้วย

ประกาศโดย งานบริการการศึกษาและวิชาการ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

โทร 0-2696-6267