เอกสารและสไลด์ประกอบการบรรยาย ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2566

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – 15.30 น.

ณ ห้อง SC1001 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ และอาคารปฏิบัติการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

--------------------------------------------

ห้อง SC1001 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์

เวลา 08.30-09.00 .       - ลงทะเบียนและรับเอกสาร        

เวลา 09.00-09.15 .        - ชมวิดีทัศน์แนะนำคณะวารสารศาสตร์ฯ

                                - กล่าวเปิดการปฐมนิเทศและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่

                                  โดย รองศาสตราจารย์กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์

                                  คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

เวลา 09.15-10.15 .          - แนะนำโครงสร้างหลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต

                                  โดย อาจารย์ ดร.คันธิรา ฉายาวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

                                - ทุนการศึกษา สวัสดิการ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

                                  โดย อาจารย์ ดร.บัณฑูร พานแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

                                - แนะนำการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างประเทศ

                                  โดย นางสาวพรพรรณ สุขน้อย หัวหน้าหมวดวิเทศสัมพันธ์และการบริการสาธารณะ

                                - ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิต

                                  โดย นางสาวจารุณี สุขสม หัวหน้าหมวดปริญญาตรีและการนักศึกษา

เวลา 10.15-11.30 .        - แนวทางการทำกิจกรรมนักศึกษาและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

                                  โดย คณะกรรมการนักศึกษาคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

เวลา 11.30-12.00 .        - มอบของที่ระลึกแก่นักศึกษาใหม่คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

เวลา 12.00-13.30 .          พักรับประทานอาหารกลางวัน

อาคารปฏิบัติการสื่อสารมวลชน

เวลา 13.30- 15.30 น.       - นักศึกษาใหม่เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา

 

เอกสารและสไลด์ประกอบการบรรยาย

แนะนำหลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต 2566

ทุนการศึกษาและสวัสดิการสำหรับนักศึกษา

แลกเปลี่ยนนักศึกษา orientation exchange students

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา วินัยนักศึกษา การเทียบโอน

เอกสารปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2566