ขอเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต (แรกเข้าศึกษา)

ขั้นตอนการขอเทียบโอนหน่วยกิต

นักศึกษาที่เคยศึกษามาแล้วจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือจากสถาบันอื่น ประสงค์นำรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้ว มาเทียบโอนกับรายวิชาในโครงสร้างหลักสูตรวารสารศาสตร์บัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566)

 

ดำเนินการ ดังนี้

1. Download คำร้องการขอเทียบโอนวิชาและหน่วยกิต ที่ https://www.jc.tu.ac.th/th/document-download

2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยแนบเอกสาร

2.1 สำเนาผลการเรียน Transcript ที่มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า C ในรายวิชาที่ขอเทียบโอน (**ทั้งนี้ รายวิชานั้นต้องอยู่ในหลักสูตรของคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ในปีที่นักศึกษาสอบเข้าได้ ปัจจุบันใช้หลักสูตรฉบับปรุงปรุง พ.ศ.2566 ซึ่งจะใช้ถึงปี พ.ศ.2570)

2.2 รายละเอียดของรายวิชาที่นำมาขอเทียบโอน เช่น เค้าโครงการสอน คำอธิบายรายวิชา กรณีเป็นรายวิชาจากสถาบันอื่นขอให้แนบเอกสารการสอนหรือหนังสือเรียน เพิ่มเติมด้วย

2.3 เอกสารแสดงการลาออกจากสถาบันเดิม

สำหรับนักศึกษาธรรมศาสตร์ที่ลาออกก่อนมหาวิทยาลัยประกาศผลการศึกษา โดยได้รับผลการศึกษาเป็น W นั้น (กรณีเข้าสอบเสร็จสิ้นเรียบร้อยแต่ลาออกก่อนเกรดออก) หากประสงค์นำรายวิชามาเทียบโอนให้ยื่นคำร้องต่อหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนวิชานั้น เพื่อขอให้อาจารย์ผู้สอนรับรองผลการศึกษาที่ได้รับเป็นค่าระดับและต้องได้เกรด C ขึ้นไป (กรณีนี้ นักศึกษาต้องเข้าเรียนจนครบกระบวนการมีการสอบและการวัดผลการศึกษาครบถ้วนแล้ว จึงจะสามารถยื่นคำร้องให้ผู้สอนพิจารณาเกรดได้) และนำคำร้องที่ได้รับการพิจารณาผลการเรียนมาแนบเพื่อขอเทียบโอนรายวิชา

 

3. ส่งเอกสารในรูปแบบไฟล์ออนไลน์ที่ jctu.academic@gmail.com  ระหว่างวันที่ 5-15 ส.ค. 66

ตั้งชื่อเรื่องว่า “ขอเทียบโอนรายวิชา” แนบเอกสาร .pdf ไฟล์ (โดยรวมทุกเอกสารเป็น 1 ไฟล์ ) ตั้งชื่อไฟล์เป็นเลขทะเบียนนักศึกษาและชื่อ-นามสกุล

 

*** ให้เทียบโอนได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยกิตรวมทั้งหลักสูตร (ไม่เกิน 64 หน่วยกิต) และต้องมีเวลาศึกษาในหลักสูตรที่รับเทียบโอนไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา จึงจะมีสิทธิ์สำเร็จการศึกษา

*** รายวิชาที่ขอเทียบโอนต้องมิใช่รายวิชาในหลักสูตรที่นักศึกษาผู้นั้นถูกถอนชื่อจากทะเบียนนักศึกษา

 

ขั้นตอนการพิจารณา

1. ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐาน (สำหรับรายวิชาจากสถาบันอื่น ควรมีจำนวนหน่วยกิตเท่ากันกับรายวิชาที่ขอเทียบ และมีเนื้อหาที่เทียบเคียงกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

2. ควรตรวจสอบรายวิชาที่ต้องการเทียบโอนให้ครบถ้วนเพราะรับการเทียบโอนครั้งเดียว ไม่รับเทียบโอนภายหลังเพิ่มเติม

3. นำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการปริญญาตรีและขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ

4. แจ้งผลรายวิชาที่ได้รับเทียบโอนและส่งผลการเทียบโอนให้สำนักงานทะเบียนบันทึกผลการเรียน ACC ใน Transcript (คาดว่าจะดำเนินการบันทึกผลได้ช่วงปลายภาคเรียน)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

งานบริการการศึกษาและวิชาการ

โทรศัพท์ 0-2696-62697

E-mail: jctu.academic@gmail.com