การขอเอกสารฝึกงาน/ส่งตรวจรูปแบบสารนิพนธ์/ส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

 
เอกสารเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาฝึกงาน (ฉบับเต็ม)
เอกสารประกอบการบรรยาย เตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกงาน ปีการศึกษา 2566
ดาวโหลดคำร้องและเอกสารต่างๆ  https://www.jc.tu.ac.th/th/document-download
 
 
 
ลิงค์สำรอง
ส่งตรวจรูปแบบสารนิพนธ์ 
https://forms.gle/WLApVHyKA9hxQYN47
 
ส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyyO8DjImbMJLMBRBQc5rxDjy4wBFXJep3dkxM77HvvUn0aA/viewform?usp=sf_link
นักศึกษาสามารถดาวโหลดเอกสารการเตรียมความพร้อมฝึกงานและเขียนสารนิพนธ์ได้ที่นี่  https://www.jc.tu.ac.th/th/document-download