งานวิชาการ

วารสารวิชาการ
1
ฉบับ 1 วารสารศาสตร์ ISSN 0125-8192 (Print) เริ่มตีพิมพ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2547
ISSN 2697-4916 (Online) เริ่มเผยแพร่ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562
วารสารศาสตร์

เป็นวารสารวิชาการรายสี่เดือนของคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นบทความที่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ของ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งได้แก่

1. บทความวิเคราะห์วิจัย (Research Article)
2. เอกสารกรณีศึกษา (Case Material)
3. บทความสำรวจวิชา (Survey Article)
4. บทความวิจารณ์ (Review Article)
5. บทความทางวิชาการ (Theoretical Article)
6. รายงานสำรวจ (Survey Report)
ทั้งนี้ ไม่รวมงานวิทยานิพนธ์ของผู้เขียนบทความ บทความประเภทงานแปล และเอกสารประกอบคำบรรยาย

มีกำหนดปิดรับต้นฉบับดังนี้

* ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน) ปิดรับต้นฉบับวันที่ 30 พฤศจิกายน
* ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม) ปิดรับต้นฉบับวันที่ 28 กุมภาพันธ์ และ
* ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม) ปิดรับต้นฉบับ 30 มิถุนายน

วารสารวิชาการ
2
ฉบับ 2 Media and Communication Inquiry ISSN 2697-5084 (Print) เริ่มตีพิมพ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562
ISSN 2697-5173 (Online) เริ่มเผยแพร่ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562
Media and Communication Inquiry

วารสารวิชาการ Media and Communication Inquiry เป็นวารสารที่นำเสนอผลงานวิชาการประเภทบทความวิชาการประเภทต่างๆ ซึ่งมีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสื่อหรือการสื่อสาร ในบริบทต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้กับอาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้มีโอกาสได้เผยแพร่ผลงานวิชาการของตนเองสู่สาธารณชน อันจะนำไปสู่การยกระดับศาสตร์ของสื่อและการสื่อสารให้มีองค์ความรู้ที่เข้มแข็ง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน องค์การ และสังคมได้ต่อไป โดยมีกำหนดการในการออกวารสารปีละ 3 ฉบับ ทุก 4 เดือน

ฉบับที่ 1 : มกราคม – เมษายน
ฉบับที่ 2 : พฤษภาคม – สิงหาคม
ฉบับที่ 3 : กันยายน – ธันวาคม

บทความทุกเรื่องที่ตีพิมพ์ได้ผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ บทความละอย่างน้อย 2 คน โดยกองบรรณาธิการจะพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรงตามสาขาวิชา แต่อยู่คนละสังกัดกับผู้เขียน และมิได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เขียน ในลักษณะที่ต่างฝ่ายต่างไม่รู้ชื่อ-นามสกุลและสังกัดของอีกฝ่ายหนึ่ง (Double-blinded Review System)