โครงการ เสวนาแลกเปลี่ยน “Community Dialogue – ถอดบทเรียน Coaching การผลิตสื่อเพื่อพัฒนาชุมชน”

สรุปการถอดบทเรียน
"Community Dialogue โค้ชชิ่งการผลิตสื่อเพื่อพัฒนาชุมชน" คณะวารสารศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566