บทความสังเคราะห์งานวิจัย ปัจจัยทีมีผลต่อการแสวงหาข้อมูลข่าวสารออนไลน์ของประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19