บทความสังเคราะห์งานวิจัย การใช้องค์ประกอบในการออกแบบโฆษณาที่มีประสิทธิภาพเพื่อสื่อความหมายในสื่อนอกบ้าน : โปสเตอร์ ของประเทศไทย