บทความสังเคราะห์งานวิจัยพื้นฐาน ชื่อ การสื่อสารของผู้ปกครองเพื่อกํากับดูแลพฤติกรรม การเล่นเกมออนไลน์ตามมุมมองของบุตรหลานวัยรุ่น กับพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ของ บุตรหลานวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร

5.Research Archive (รศ.นฤมล) บทความสังเคราะห์งานวิจัย.pdf