โครงการเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ถอดบทเรียนการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Microsoft Team สำหรับคณาจารย์ประจำคณะ วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564