Recruitment

Recruitment

Date Subject Detail
23 May 2024 รับสมัคร อาจารย์ กลุ่มวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย ครั้งที่ 2/2567 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 กรอกใบสมัครและส่งหลักฐานประกอบการรับสมั... Read more
8 May 2024 รับสมัคร อาจารย์ (ตำแหน่งที่ 3) กลุ่มวิชาโฆษณา ครั้งที่ 3/2567 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ... Read more
8 May 2024 รับสมัคร อาจารย์ (ตำแหน่งที่ 2) กลุ่มวิชาโฆษณา ครั้งที่ 3/2567 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ... Read more
2 January 2023 แบบฟอร์มใบสมัครงาน แบบฟอร์มใบสมัครงาน Read more