Recruitment

Candidate

Date Subject Detail
9 July 2024 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก อาจารย์ กลุ่มวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย ครั้งที่ 2/2567 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ กลุ่มวิชาภาพยนต... Read more
2 July 2024 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก อาจารย์ (ตำแหน่งที่ 2) กลุ่มวิชาโฆษณา ครั้งที่ 3/2567 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ (ตำแหน่งที่ 2) ... Read more
28 June 2024 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก อาจารย์ กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์ ครั้งที่ 1/2567 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการตำแหน่ง อาจารย์ กลุ่มวิชาวารสาร... Read more
20 June 2024 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก อาจารย์ (ตำแหน่งที่ 1) กลุ่มวิชาโฆษณา ครั้งที่ 1/2567 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ (ตำแหน่งที่ 1)... Read more
2 May 2024 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก อาจารย์ (ตำแหน่งที่ 3) กลุ่มวิชาโฆษณา ครั้งที่ 2/2567 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ (ตำแหน่งที่ 3)... Read more
2 May 2024 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก อาจารย์ (ตำแหน่งที่ 2) กลุ่มวิชาโฆษณา ครั้งที่ 2/2567 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ (ตำแหน่งที่ 2)... Read more