หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารศึกษา คณะวารสารศาสตร์ฯ จัดโครงการ "สานสัมพันธ์ Ph.D. : JC 2567"

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน จัดโครงการหัวข้อ "สานสัมพันธ์ Ph.D. : JC 2567" เพื่อให้คณาจารย์ ศิษย์เก่า และนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการเรียน วิชาการ และวิจัย พร้อมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างศิษย์เก่า นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต และคณาจารย์อีกด้วย โดยมี ผศ.ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ คณบดีคณะวารสารศาสตร์ฯ และผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอก กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยคณาจารย์ ศิษย์เก่า และนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต ร่วมงาน ณ ห้อง JM203 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ภายในงานมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ปรัชญาและความรู้สู่เส้นทางปริญญาเอก" โดยผศ.ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ คณบดีคณะวารสารศาสตร์ฯ และผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอก และเสวนาในหัวข้อ "เรื่องเล่าจากศิษย์เก่า Ph.D." โดยมี อ.ดร.เกียรติญา สายสนั่น อ.ดร.กนกพรรณ วิบูลยศริน อ.ดร.กมลชนก ยวดยง และอ.ดร.คันธิรา ฉายาวงศ์ เป็นผู้ดำเนินการเสวนาในครั้งนี้

Hashtags