ฝ่ายวิชาการ คณะวารสารศาสตร์ฯ จัดงานเสวนา Blackboard Connect ภายใต้หัวข้อ “การศึกษาสื่อและสารในยุค Next Normal

     เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 ฝ่ายวิชาการ คณะวารสารศาสตร์ฯ จัดงานเสวนา Blackboard Connect เสวนาแลกเปลี่ยนความรู้และความสนใจทางวิชาการระหว่างคณาจารย์ ปีที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “การศึกษาสื่อและสารในยุค Next Normal ณ ห้องมินิเธียเตอร์ คณะวารสารศาสตร์ฯ มธ.ศูนย์รังสิต และผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams การเสวนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้เกิดพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำวิจัยและการศึกษาในหัวข้อที่แต่ละคนสนใจผนวกแนวคิดเรื่องสื่อและการสื่อสารเข้าไปศึกษากับประเด็นข้ามศาสตร์ที่หลากหลาย เกิดการขยายความคิดผ่านองค์ความรู้ที่แตกต่าง โดยมุ่งสร้างพื้นที่การเรียนรู้แบบที่เน้นการสื่อสารแนวระนาบ (Horizontal Communication) เพื่อให้เกิดพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างบรรยากาศของการต่อยอดความคิด เปิดประเด็นการศึกษาในหัวข้อใหม่ ๆ สร้างแรงบันดาลใจ และเกื้อหนุนส่งเสริมความรู้ ความคิดที่จะนำไปสู่การพัฒนาทางวิชาการและการเรียนการสอนของคณะวารสารศาสตร์ฯ ต่อไปในอนาคต

Hashtags