ทุนบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอร์เรชั่น ไทยแลนด์ จำกัด (สำหรับ นศ.ชั้นปีที่ 1 รหัส 66)

ทุนบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอร์เรชั่น ไทยแลนด์ จำกัด (สำหรับ นศ.ชั้นปีที่ 1 รหัส 66)
 
คุณสมบัติ 
เป็นนักศึกษาสายสังคมศาสตร์
ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 รหัส 66
เกรดเฉลี่ยสะสมมัธยมปลาย 3.00 ขึ้นไป
ขาดแคลนทุนทรัพย์
ไม่เคยกู้ กรอ. / กยศ.
ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาอื่นใดมาก่อน
 
เงื่อนไขการรับทุน
จำนวน 6 ทุน ทุนละ 30,000 บาท (ทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบการศึกษา)
 
นักศึกษาที่สนใจสมัครทุนนี้ ขอให้ส่งใบสมัคร
ที่ห้องงานบริการการศึกษาและวิชาการ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
ภายในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2566 
 
เพื่อคณะดำเนินการพิจารณาคัดเลือก คณะละ 1 คน และส่งรายชื่อให้มหาวิทยาลัยต่อไป
ดาวโหลดใบสมัคร https://jc.tu.ac.th/storage/content/uploads/ซุมิโตโม ปี 66 ใบสมัคร-1689235048.pdf