คณะครูและนักเรียนดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เยี่ยมชมคณะวารสารศาสตร์ฯ

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2567 คณะครูและนักเรียนดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าเยี่ยมชมคณะวารสารศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเรียนรู้การออกแบบ สร้างสรรค์สื่อในรูปแบบต่างๆ สำหรับการแสดงผลงานในรายวิชาโครงการบ้านเรียนสื่อสร้างสรรค์ (Pen and Lens House) ซึ่งเป็นรายวิชาของโรงเรียน และเพื่อให้นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ที่มีความหลากหลายได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการพัฒนาทักษะการสื่อสารให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมต่อไป โดยมี ผศ.กานตชาติ เรืองรัตนอัมพร รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุมเกษม ศิริสัมพันธ์ ชั้น 4 คณะวารสารศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต พร้อมทั้งนำคณะครูและนักเรียนเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ภายในอาคารปฏิบัติการสื่อสารมวลชน (Media Training Center)