คณะวารสารศาสตร์ฯ จัดโครงการ "เตรียมความพร้อมผู้บรรยาย หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566)"

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน จัดโครงการ "เตรียมความพร้อมผู้บรรยาย หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566)" เพื่อให้คณาจารย์ได้พัฒนาเพิ่มพูนความรู้แขนงต่าง ๆ สอดรับกับหลักสูตรวารสารศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566 และได้นำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรในแต่ละวิชาที่คณาจารย์รับผิดชอบ โดยได้รับเกียรติจากรศ.ดร.ศิริมิตร ประพันธ์ธุรกิจ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล คณะวารสารศาสตร์ฯ บรรยายในหัวข้อ “AI for research ทำวิจัยให้ ง่าย.ย..ขึ้น แค่ใช้เอไอช่วยซัพพอร์ต” และคุณณรงค์ยศ มหิทธิวาณิชชา Managing Partner & Head of Growth - TWF Agency บรรยายในหัวข้อ “MarTech 101 เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานการตลาด” โดยมี คณาจารย์ ร่วมงาน ณ ห้อง JM203 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์