โครงการบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต MCA และ MCM จัดอบรม "การเขียนบทความวิจัยและจรรยาบรรณทางวิชาการ"

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2567 โครงการบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสื่อและเนื้อหา (MCA) และสาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร (MCM) คณะวารสารศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรม "การเขียนบทความวิจัยและจรรยาบรรณทางวิชาการ" เพื่อให้นักศึกษาสามารถเขียนบทความวิจัยและนำไปเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการหรือในเวทีประชุมวิชาการระดับชาติได้ รวมทั้งให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ รวมถึงเทคนิคการเขียนบทความวิจัยได้อย่างถูกต้อง โดยมี ผศ.ดร.โมไนยพล รณเวช ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโท กล่าวเปิดการอบรม พร้อมด้วย รศ.ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการเขียนบทความจากผลงานงานวิจัย” และคุณสิรินยา สุวรรณปักษ์ บรรณารักษ์หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคุณนัชฐภรณ์ อ่อนแก้ว หัวหน้าห้องสมุดศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ” ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาโททั้งสองสาขา ณ ห้อง F407 ชั้น 4 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์