หลักสูตรนานาชาติ (B.J.M.) จัดโครงการมัชฌิมนิเทศ "เตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาวิชา JM490 Internship และ JM491 Special Project

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 หลักสูตรนานาชาติ (B.J.M.) คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน จัดโครงการมัชฌิมนิเทศ ในหัวข้อ "เตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาวิชา JM490 Internship และ JM491 Special Project ประจำปีการศึกษา 2566" ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยมี อ.ซาซ่า ฮอสส์ ฟังก์ หัวหน้าสาขาวิชาสื่อศึกษา คณาจารย์ประจำหลักสูตรนานาชาติ และนักศึกษา ร่วมงาน ณ ห้อง JC213 คณะวารสารศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
.
ภายในงานมีการบรรยายชี้แจงเกี่ยวกับการฝึกงาน และการทำ Special Project การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการทำสารนิพนธ์ และกระบวนการฝึกงานจากรุ่นพี่ B.J.M. โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนขั้นตอนต่าง ๆ เกี่ยวกับกระบวนการฝึกงานและการทำโปรเจกต์เพื่อให้จบหลักสูตรการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด