ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะวารสารศาสตร์ฯ จัดการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาฯ (EdPEx) ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นนทวัฒน์ สุขผล ที่ปรึกษา ธนาคารออมสิน เป็นประธานคณะกรรมการประเมินฯ รศ.ดร.ปกรณ์ โอภาประกาสิต สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มธ. รศ.ดร.เสกสรรค์ สโมสรสุข คณะสหเวชศาสตร์ มธ. ผศ.ดร.บวรลักษณ์ ทองทวี คณะพยาบาลศาสตร์ มธ. ผศ.อมรณัฏฐ์ ทับเปีย คณะแพทยศาสตร์ มธ. นางจันทร์จิรา ขันพันธ์ วิทยาลัยโลกคดี มธ. และนางสาวบุณฑริก พุฒิกุล กองพัฒนาคุณภาพ ร่วมการประเมิน ณ ห้องประชุมเกษม ศิริสัมพันธ์ ชั้น 4 คณะวารสารศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต การประเมินคุณภาพฯ ในครั้งนี้ มี รศ.กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์ คณบดีคณะวารสารศาสตร์ฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมนำเสนอภาพรวมการดำเนินงานของหน่วยงาน และการเปลี่ยนแปลงความสามารถทางการแข่งขัน Key Change/การปรับตัวของคณะ รวมถึงการนำเสนอ Business Model และ Future Competency ของคณะ