กลุ่มวิชาบริหารการสื่อสาร คณะวารสารศาสตร์ฯ จัดโครงการ "Data Analytics for Communication Management"

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 กลุ่มวิชาบริหารการสื่อสาร คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการ "Data Analytics for Communication Management" เพื่อให้นักศึกษากลุ่มวิชาบริหารการสื่อสารได้เพิ่มพูนความรู้ทักษะการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากข้อมูลในมิติของการบริหารการสื่อสาร จากผู้ทรงคุณวุฒิในวงการวิชาชีพ และเพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมก้าวเข้าสู่การเป็นมืออาชีพด้านการสื่อสารในอนาคต โดยได้รับเกียรติจาก คุณณัฐพล ม่วงทำ เจ้าของเพจการตลาดวันละตอน บรรยายในหัวข้อ "Case Studies in Data Analytics for Communication Management" ณ ห้อง MC420 อาคารปฏิบัติการสื่อสารมวลชน คณะวารสารศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต