คณะวารสารศาสตร์ฯ จัดโครงการ "Pathway to Develop Deep Listening Skill" การอบรมแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง

คณะวารสารศาสตร์ฯ จัดโครงการ "Pathway to Develop Deep Listening Skill" การอบรมแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง สำหรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ โดยได้รับเกียรติจาก คุณปวริศ สุขนิรันด์ ผศ.พ.ต.หญิง ดร.พนมพร พุ่มจันทร์ คุณอัชฌารี บัวมี และคุณพรทิพย์ ยศกิตติภัทร์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ "การเรียนรู้พื้นฐานเรื่องการรับฟังอย่างลึกซึ้ง" และ "การฝึกปฏิบัติทักษะการรับฟังด้วยใจ การรับรู้อารมณ์ การชื่นชมจากใจ" โดยมีคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมอบรม ณ ห้อง F407 ชั้น 4 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี คณะวารสารศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา การจัดอบรมครั้งนี้ มีวัตุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวารสารศาสตร์ฯ ได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกปฏิบัติเพื่อเพิ่มทักษะการฟัง และเพื่อให้เกิดความมั่นใจในทักษะการฟังของตนเอง และสามารถนำทักษะดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริงต่อไปได้

Hashtags