นักศึกษาคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน คว้ารางวัลชนะเลิศ จากโครงการประกวดแผนการตลาด J-MAT Award ครั้งที่ 30

     นักศึกษาชั้นปีที่ 4 กลุ่มวิชาโฆษณา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทีม “ขอแตะหน่อย” โดยมีอาจารย์พรรณวดี ประยงค์ อาจารย์กลุ่มวิชาสื่อสารองค์กร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา คว้ารางวัลชนะเลิศ พร้อมโล่พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษาจำนวน 130,000 บาท จากโครงการประกวดแผนการตลาด J-MAT Award ครั้งที่ 30 ภายใต้หัวข้อ “เดิน...เฟี้ยว ไอเดีย...ฟ้าว” สนับสนุนโดย บริษัท บิ๊กสตาร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าแบรนด์แกมโบล (GAMBOL) โดยในปีนี้มีนิสิต นักศึกษาจากทั่วประเทศส่งผลงานแผนการตลาดเข้าร่วมแข่งขันถึง 214 ทีม และมีการคัดเลือกผลงานถึง 4 รอบการประกวด

การเข้าร่วมประกวดในปีนี้ ทีม “ขอแตะหน่อย” ยังคว้าอีก 2 รางวัล ได้แก่ รางวัล Creative Award พร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท และรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษายอดเยี่ยม พร้อมทุนสนับสนุน 20,000 บาท และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยังได้รับรางวัล The Best Support โดยได้รับทุนสนับสนุน จำนวน 30,000 บาท นอกจากนี้ ทีมจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทีม “ก้าวแรกไม่เป็นไร ก้าวต่อไปทาเคชิ” ยังคว้ารางวัลชมเชย พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 40,000 บาทไปอีกด้วย

โครงการ J-MAT Award เป็นโครงการประกวดแผนการตลาดระดับประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้เหล่านิสิต นักศึกษา ได้นำความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาในห้องเรียน รวมทั้งเทคโนโลยีของสื่อใหม่ มาประยุกต์ใช้ผ่านการทำแผนการตลาดในหัวข้อสุดท้าทาย เพื่อชิงโล่พระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเกียรติบัตร และทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท

สมาชิกในทีม “ขอแตะหน่อย” ประกอบด้วย
1.นางสาวกันนพิชญ์ ประสีระเตนัง
2.นางสาวภาพวาด ตระกูลคู่บุญ
3.นายพีรพัฒน์ บุญนิคม
4.นายภูริทัต โกญจนาวรรณ
5.นายธนวิชญ์ ยาวะโนภาส
6.นายพบตะวัน พันธ์พรม
7.นางสาวนันท์นภัส ชุนเฮงพันธุ์
8.นางสาวเมธาวดี ศรีเปารยะ
9.นางสาวอภิสรา บุญอยู่
10.นายศุภฤกษ์ อดิศัยธรรม

Hashtags