หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร จัดโครงการสัมมนา เรื่อง "การนำเสนอผลงานในรายวิชา วส.803 สัมมนาการสื่อสารทางการเมือง"

     เมื่อวันที่ 8 ธนวาคม 2564 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร จัดโครงการสัมมนา เรื่อง "การนำเสนอผลงานในรายวิชา วส.803 สัมมนาการสื่อสารทางการเมือง" ทางออนไลน์ผ่านระบบ Zoom โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กล่าววัตถุประสงค์การดำเนินงาน พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรผู้วิพากษ์ผลงานนักศึกษา โครงการสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลงานจากกระบวนคิด วิเคราะห์ และการแสวงหาความรู้ด้านการสื่อสารทางการเมืองเพื่อเผยแพร่แก่ผู้ที่สนใจและรับความข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้สอนนำไปปรับแก้และใช้ประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป