โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้าสู่อุตสาหกรรมสื่อดิจิทัล (ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ)

EP.1 : https://youtu.be/ToxeiNq_714 
EP.2 : https://youtu.be/k-Fm-BZRm2s 
EP.3 : https://youtu.be/W6sstGwwkvk 
EP.4 : https://youtu.be/q_LaS_Jbvwk 
EP.5 : https://youtu.be/IPMyt5qeeoY