Bachelor Program (Thai)

FAQ

Q: When can I notify my graduation?

A: สามารถแจ้งจบการศึกษา ในภาคเรียนสุดท้ายที่มีการจดทะเบียนเรียน ผ่าน reg.tu.ac.th ภาคเรียนปกติ แจ้งจบ ภายใน 14 วัน นับจากวันเปิดภาคเรียน ภาคฤดูร้อน ภายใน 7 วัน นับจากวันเปิดภาคเรียน สามารถดูรายละเอียดและเอกสารที่ต้องใช้ แจ้งจบได้ที่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2561 https://shorturl.asia/MdWkA 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 https://shorturl.asia/MdWkA 

Q: When / how can I request a quota for JC subjects??

A: กำหนดวันตามปฏิทินการศึกษาของสำนักงานทะเบียนนักศึกษา 

รอบที่ 1 เฉพาะนักศึกษาในคณะฯ เท่านั้น

รอบที่ 2 นักศึกษาทุกคณะ

ตามลิ้งค์นี้ https://quota.jc.tu.ac.th/ 

Q: Steps for registering for additional classes in special cases?

A: 1. ดาวน์โหลดคำร้องจดทะเบียนเรียนที่ https://www.jc.tu.ac.th/paper-form/education 

   2. กรอกข้อมูลและรายละเอียดวิชาที่ต้องการจดทะเบียนเรียนเพิ่มกรณีพิเศษ พร้อมใส่เหตุผล ความจำเป็นที่ต้องเรียนรายวิชาดังกล่าว ประกอบการพิจารณา 

   3. ติดต่ออาจารย์ผู้สอนประจำวิชา และอาจารย์ที่ปรึกษา ให้ความเห็นและลงนาม อนุญาตให้จดทะเบียนเรียนเพิ่มกรณีพิเศษได้

   4. ยื่นคำร้องฯ ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน ที่ห้องงานบริการการศึกษาและวิชาการ ชั้น 1 คณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ศูนย์รังสิต


Q: Conditions for registering subjects วส.490 External internship วส.491 Specific study?

A: จดทะเบียนได้ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา กรณีมีวิชาอื่นที่จดทะเบียนเรียนรวมแล้วต้องไม่เกิน 15 หน่วยกิต 

Q: Download documents for the subject วส.490 External internship วส.491 Specific study?

A: เว็บไซต์คณะฯ https://www.jc.tu.ac.th/news/view/769  

Q: How to submit a request form 1, introduce yourself?

A: กรอกคำร้องรูปแบบที่ 1 พร้อมแนบใบผลการศึกษา เพื่อออกหนังสือแนะนำตัวและแบบตอบรับ ยื่นได้ครั้งละ 1 หน่วยงานเท่านั้น ส่งอีเมลมาที่ jctu.academic@gmail.com ภายใน 7 วันทำการจะส่งเอกสารให้ทางอีเมล กรณีมีหลักฐานตอบรับฝึกงานแล้ว ให้ยื่นคำร้องรูปแบบที่ 2

Q: How to submit a request form 2, to submit/appoint a thesis advisor?

A: กรอกคำร้องรูปแบบที่ 2 พร้อมลายเซ็นอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ และแนบแบบตอบรับหรือหลักฐานตอบรับเข้าฝึกงาน เพื่อออกหนังสือส่งตัวและเอกสารฝึกงาน กรณี วส.491 ให้กรอกคำร้องรูปแบบที่ 2 พร้อมแนบใบผลการศึกษา ส่งอีเมลมาที่ jctu.academic@gmail.com ภายใน 7 วันทำการจะส่งเอกสารให้ทางอีเมล

Q: Evidence of acceptance for internship What does it consist of?

A: ชื่อ-นามสกุลของนักศึกษา ระยะเวลาการฝึกงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี) ตำแหน่งที่ฝึกงาน และ ชื่อ-นามสกุลภาษาไทย พร้อมตำแหน่งของผู้ควบคุมการฝึกงาน

- เปลี่ยนหัวข้อสารนิพนธ์ภายหลังได้หรือไม่

   หากได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์สามารถเปลี่ยนหัวข้อสารนิพนธ์ได้ โดยไม่ต้องยื่นเอกสารใหม่ (ให้ระบุหัวข้อที่เปลี่ยนแปลงตอนส่งตรวจรูปแบบสารนิพนธ์)

- เปลี่ยนแปลงระยะเวลาการฝึกงาน หรือ เปลี่ยนที่ฝึกงาน ได้หรือไม่

   สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในกรณีที่มีความจำเป็นเท่านั้น ทั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์และหน่วยงานที่ฝึกงาน กรณีที่ต้องใช้เอกสารฉบับใหม่ให้ดำเนินการยื่นคำร้องอีกครั้ง


Q: How can I submit my thesis format for review?

A: ให้อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ตรวจเนื้อหาให้เรียบร้อย และกรอกแบบฟอร์มตรวจรูปแบบสารนิพนธ์ โดยส่งไฟล์ได้ที่ https://forms.gle/jm4ePQ5gPZ33ABpg8 เมื่อส่งแล้วไม่ควรส่งซ้ำ และรอเจ้าหน้าที่ตอบกลับภายใน 7 วันทำการ 

Q: How can I send a complete thesis book?

A: ส่งไฟล์ได้ที่ https://forms.gle/5bxe4xZRvFt8Whux7 สารนิพนธ์ต้องมีลายเซ็นอาจารย์ที่ปรึกษา/กรรมการสารนิพนธ์ โดยไม่ต้องส่งฉบับจริงหรือแผ่นซีดี

Q: I have grade I, what do I have to do?

A: ดำเนินการส่งสารนิพนธ์ภายในกำหนด 80 วัน ตามปฏิทินสารนิพนธ์ กรณีส่งภายในกำหนดจะเปลี่ยนเป็นเกรดที่ได้รับจากอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ กรณีไม่ส่งตามกำหนดต้องจดทะเบียนใหม่ในภาคการศึกษาถัดไป 

Q: When the thesis has been submitted, will the grade be shown on the transcript?

A: คณะฯ ส่งเกรดตามกำหนดในปฏิทินปีการศึกษาของสำนักงานทะเบียน ประมาณ 1 เดือน หลังจากส่งเกรดแล้วจะแสดงผลในใบผลการศึกษา (www.reg.tu.ac.th )