รศ.วงหทัย ตันชีวะวงศ์

ความสนใจ

 • การโฆษณา
 • การสื่อสารองค์กร
 • การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร
 • Email

  wonghatai@tu.ac.th

  คุณวุฒิการศึกษา

  คุณวุฒิ
  สาขาวิชา
  สถาบันที่สำเร็จ
  ปี
  Master of Arts Journalism
  University of Colorado Boulder2532
  วารสารศาสตรบัณฑิต
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์2527