อ.แก้วกาญจน์ จูเจริญ

ความสนใจ

 • การเขียนข่าว​
 • ออกแบบจัดหน้าสื่อสิ่งพิมพ์
 • Holistic Health & Self Healing
 • Life Energy
 • Value Education
 • Email

  kaewkarn@tu.ac.th

  คุณวุฒิการศึกษา

  คุณวุฒิ
  สาขาวิชา
  สถาบันที่สำเร็จ
  ปี
  วารสารศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์2527