คณะศิลปศาสตร์ ขอแจ้งรายละเอียดการขอโควตารายวิชาของคณะศิลปศาสตร์ ภาคฤดูร้อน/2566

ประกาศคณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ ขอแจ้งรายละเอียดการขอโควตารายวิชาของคณะศิลปศาสตร์ ภาคฤดูร้อน
ประจำปีการศึกษา 2566 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. กำหนดวัน – เวลา การรับขอโควตา
ตั้งแต่วันที่ 25 – 26 มีนาคม 2567
ขอให้นักศึกษาเข้าไปทำการลงทะเบียนที่ https://www.liberalarts-quota.org/
ระบบเปิดตั้งแต่เวลา 8.00 น. ในวันที่ 25 มีนาคม 2567
ระบบปิดเวลา 23.59 น. ของวันที่ 26 มีนาคม 2567

2. สถานที่ขอโควตา
ขอโควตาออนไลน์ได้ที่ https://www.liberalarts-quota.org/
สามารถดาวโหลดคู่มือการใช้งานได้ที่
https://www.liberalarts-quota.org/student/document

3. ประกาศรายวิชาขอโควตา
วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป
ทาง Website ของคณะศิลปศาสตร์ https://arts.tu.ac.th/quota
หรือ ในระบบ https://www.liberalarts-quota.org/student/document

4. ประกาศผลผู้ได้รับโควตา
วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เป็นต้นไป ทาง Website ของคณะศิลปศาสตร์
https://arts.tu.ac.th/quota
หรือ ในระบบ https://www.liberalarts-quota.org/student/document