แจ้งความจำนงจดทะเบียนเรียนวิชาคณะเศรษฐศาสตร์ (EC) ภาค 2/2566

แจ้งความจำนงจดทะเบียนเรียนวิชาคณะเศรษฐศาสตร์ (EC) ภาค 2/2566
สำหรับนักศึกษาคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เท่านั้น


วิชา EC210 และ TU124  ไม่ต้องขอโควตา กดจดทะเบียนเรียนได้เลย

กำหนดการ
6-13 ตุลาคม 2566  แสดงความจำนงโดยกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ที่คณะกำหนด
ที่ https://forms.gle/8uRwPRMEJ4mv746q8
1  พฤศจิกายน 2566  ประกาศผลการแจ้งความจำนงให้นักศึกษา

นักศึกษาจดทะเบียนเรียนวิชาและชำระค่าธรรมเนียมฯ ที่ http:// web.reg.tu.ac.th