ปริญญาตรี (ภาคภาษาไทย)

นักศึกษาที่ประสงค์จดทะเบียนเรียนรายวิชา ศศ.101 การคิด อ่านและเขียนอย่างมีวิจารณญาณ ของคณะศิลปศาสตร์ ในภาคเรียนที่ 2/2566
คณะศิลปศาสตร์จะเปิดให้นักศึกษาขอโควตา ดังนี้
section 230001 อังคาร 09.30-12.30 น.
section 320001 พฤหัส 09.30-12.30 น.
section 780001 พุธ 09.30-12.30 น.
ขอให้โปรดติดตามประกาศรายละเอียดการขอโควตาได้ที่ 
Facebook: งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ. หรือ https://arts.tu.ac.th/quota