ปริญญาตรี (ภาคภาษาไทย)

สถาบันภาษาเปิดให้นักศึกษาขอโควตาวิชา EL 2xx, EL3xx รอบแรก ภาค 2/2566
ทาง ww.litu.tu.ac.th-->Registration Quota
วันที่ 7-15 ตุลาคม 2566
นักศึกษาที่ไม่ขอโควตาจะไม่สามารถจดทะเบียนเรียนวิชา ELได้
และไม่รับเปลี่ยน sec หรือ Gr

การขอโควตาวิชา
1. สามารถขอได้ 2 รายวิชาต่อภาคการศึกษา โดยให้ขอรายวิชาละ 1 section เท่านั้น
2. ถ้านักศึกษาขอ 2 รายวิชา รายวิชาที่ 2 จะต้องขอ section ที่แตกต่างจากรายวิชาแรก
และต้องตรวจวันสอบปลายภาคต้องไม่ตรงกัน เช่น ขอรายวิชา EL201 sec.3200  อีกรายวิชาจะต้องขอรายวิชาอื่นที่ไม่ใช่ sec.3200
3. หากขอโควตาแล้วไม่จดทะเบียนเรียน โปรแกรมจะบันทึกรหัสนักศึกษา หากนักศึกษา
ขอโควตาในคราวต่อไป โปรแกรมจะจัดอันดับการได้รับโควตาเป็นอันดับสุดท้าย

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อได้ที่ email: orawan.l@litu.tu.ac.th

ประกาศรายวิชาเปิดขอโควตารอบแรก ภาค 2/2566 สถาบันภาษา.pdf